Rehberlik Anlayışı

Rehberlik

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması, gizilgüçlerini geliştirmesi, sorunlarını çözebilmesi ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

 

 

 

 

           1.Okula ve Yeni Durumlara Alıştırma Hizmetleri

           2.Öğrencileri Tanıma Hizmetleri

           3.Psikolojik Danışma Hizmetleri

           4.Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

           5.Yerleştirme Hizmetleri

           6.İzleme Hizmetleri

           7.Danışma Hizmetleri

           8.Çevre ve Velilerle İlişki Hizmetleri

           9.Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ne Değildir?

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapmak değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye vermek değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, sadece öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, idarenin istek ve arzularını öğrencilere dayatmak, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etme işi değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak, sekreterlik yapmak değildir.

 

♦ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, öğrenciyle ahbaplık etmek, dertleşmek değildir.

 

Benimsediğimiz Temel İlkeler

 

Bizler sorun ve sonuç odaklı bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ’ten ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsiyoruz. Ülkemizde birçok okulda, Psikolojik Danışman yetersizliği nedeniyle daha çok sorun odaklı bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik sistemi uygulanmaktadır. Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak sorun çıktığında müdahale eden bir yaklaşımdan ziyade sorunlar oluşmadan onları belirleyip çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiren, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapan bir anlayışı benimsiyoruz.

 

PDR Birimi olarak sosyal etkinliklerin-projelerin, sportif ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin psiko-sosyal gelişimleri açısından çok önemli olduğunu; öğrenci potansiyelini geliştiren ideal bir öğretim ortamının aslında birçok problemi oluşmadan engelleyeceğini bildiğimiz için bu faaliyetleri destekliyor ve birim olarak gerekli katkıları sağlıyoruz.

 

PDR Birimi olarak, asık suratlı, çocukların sürekli olumsuz davranışlarına odaklanan, zamanının çoğunu odasında geçirip, sorunu olan öğrencilerin kendisine zaten ulaşacağına inanan bir yaklaşımı reddediyor; zamanının çoğunu öğrencilerle geçiren, daha çok olumlu davranışlara odaklanıp o davranışların gelişmesi için çalışan, güler yüzlü, neşeli ve etrafa pozitif enerji yayan bir anlayışı benimsiyoruz.

 

PDR Birimi olarak sınırlı zamanlarda ulaşılan bir birimden ziyade velilerin istedikleri zaman ulaşabildikleri ve faaliyetlerimizden haberdar olabildikleri bir Birim olmayı hedefliyoruz.

 

PDR Birimi olarak, sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabilir inancındayız.

 

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Biriminin Öğrenci Yönü

 

Öğrencilerin okulda oldukları zaman içerisinde vaktimizin çoğu onlarla birlikte geçer. Diğer zamanlarda da öğretmen ve veli görüşmelerini gerçekleştirmekteyiz. Sabah öğrenciler giriş kapılarında karşılanır ve koridorlar gezilerek varsa bir aksaklık anında giderilmeye çalışılır.

 

Öğretmen tarafından herhangi bir disiplin sorunuyla birime yönlendirilen öğrencimizle görüşme takvimi belirlenerek soruna neden olan davranışın kaynağına ulaşılmaya çalışılır. Kesinlikle 40 dakikalık bir görüşmeyle öğrenci değerlendirilmez. Gerektiğinde velimiz de bilgilendirilerek öğrenci, Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilir.

 

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

 

Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik etkinlikler oluşturmaktadır. Birimimiz, "yalnızca mutlu çocuklar öğrenir", ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

     

Oryantasyon Çalışmaları

 

Birinci dönem başında öğrencilerin en kısa sürede okula uyumuna destek olmak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program içinde okulun, çevresinin ve personelinin tanıtılması yer alır. Okula yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyumları konusunda sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği yapılarak bu konuda yaşanabilecek sorunların giderilmesine çalışılır.

      

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

 

Öğretim programını, okulla ilgili yasa ve yönetmelikleri, bunlarla ilgili varsa değişiklikleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, disiplin kurulunu kısacası ihtiyaç duyulan konuları açıklayan kitapçık ya da kitapçıklar hazırlayarak bunların öğrencilerimize ulaştırılmasını sağlamaktayız.

      

Uygulanan Test ve Envanter

 

Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler yanında testlerden elde edilen bilgilere de ihtiyaç duyulur. Bu tür testleri kullanma amaçlarımız şu şekilde sınıflandırılabilir.

 

İhtiyaçları belirleme: Birimimiz, verilecek rehberlik hizmetlerini öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek ve bunları öncelik sırasına koymak için de çeşitli test ve envanterlerden yararlanmaktadır.

 

Geleceği yordama: rehberliğin en önemli işlevlerinde biri bireylerin hedeflerini belirlemelerine ve geleceğe dair planlamalarını daha gerçekçi temellere dayandırmalarına yardımcı olmaktır. Bunun için öğrencilerimizin gelecekte hangi faaliyetlerden doyum sağlayabileceklerini görmek için böyle objektif testlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Öğrencilerimizin okulumuzdaki mevcut eğitim programlarında ne ölçüde başarılı olabileceklerini kestirmek için özellikle yordama geçerlikleri yüksek testlerden yararlanmaktadır.

 

Nedeni ortaya çıkarma: Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin bir işlevi de derslerinde başarısız olan ya da okula uyumda güçlük çeken öğrencilerle ilgilenmektir. Öğrencilerimizin yaşadıkları bu tür sorunlara çözüm bulmak her şeyden önce bunların nedenlerini ortaya çıkarmakla mümkündür. Çünkü biliyoruz ki okul başarısızlığı konuyla ilgili yeteneklerin yeterli olmaması yanında temel bilgi ve becerilerin daha önce kazanılmamış olması, ilgi eksikliği, söz konusu ders öğretmeniyle anlaşamama ya da psikolojik bir sıkıntı gibi duygusal bir nedenden de kaynaklanabilir. Başarısızlıkta, sıralanan faktörlerden hangisinin daha çok etkili olduğunu bilmek için de bu tür test ve teknikler uygulanacaktır.

 

Grup çalışmaları
Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunmak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırabilmek amacıyla aşağıdaki konularda grup çalışmaları yapılacaktır. Grup çalışmalarında ‘gönüllülük’ esastır. Uygulanacak test ve envanterler sonucunda hangi grup çalışmasının uygulanacağı ve hangi öğrencilerin seçileceği gelişim süreçlerini dikkate alınarak belirlenecektir.

 

Grup çalışması yapılacak konular:


1. Verimli Ders Çalışma,

2. Sınav Kaygısı,

3. Öfke Kontrolü,

4. Sosyal Becerileri Geliştirme,

5. Stresle Başa Çıkma,

6. Serbest Zamanları Değerlendirme,

7. Problem Çözme Becerileri,

8. Olumlu Kişilik Özelliklerini Geliştirme,

9. Mesleki Rehberlik,

10. Etkili İletişim...
 

Karakter Eğitimi


Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi rehberlik birimi olarak sınıf rehber öğretmenlerimizle de işbirliğine gidilerek öğrencilerimize kazandırılması öngörülen karakter değerler belirlenir ve bir ay boyunca bu değer işlenir. Buradaki amacımız; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır. Tüm öğrencilerimiz için kazandırılması öngörülen karakter değerler belirlendikten sonra eğitime geçilir. Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamayacak tüm öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin bu değeri içselleştirmelerine çalışılacaktır. Gelişimsel süreçler dikkate alınarak belirlenecek olan karakter değerleri konusunda velilerimizden gelecek öneriler veya çalışmalar her zaman öncelik sırasına sahip olacaktır.

 

Seminerler:


Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda tüm öğrencilerimize yönelik aşağıdaki seminerler düzenlenecektir;

♦ Stres ve Stresle Başetme Teknikleri

♦ Ergenlik Döneminde Değişiklikler

♦ Okulda Motivasyon ve Başarı

♦ Hayatta Amaçlar ve Hedef Belirlemenin Önemi

 


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü


"Anne-Babalar Değişikliği Yaratır." anlayışını benimseyen Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, siz velilerimiz için

Bireysel Veli Görüşmeleri: Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz Rehber-Psikolojik Danışmanımızla bireysel görüşme yapabilirler. Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Randevu almanız konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanın uygun olup olmamasına bağlıdır.

 

Çocuklarımız davranışsal, duygusal veya sosyal problemlerle zaman zaman karşılaşabilir. Zamanında müdahale edilmediğinde, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek olan bu tür problemler için rehberlik servisimiz çocuğa ve aileye danışmanlık hizmeti verir. Aile okul ilişkisindeki güven ve dayanışmanın; çift yönlü, açık ve kesintisiz iletişime dayandığına yürekten inanıyoruz.

Veli Seminerleri: Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerle verilecektir. Aşağıdaki seminerlere ek olarak velilerimizden gelen taleplere göre yeni seminerler hazırlanabilir.
İstismar, Nasıl Bir Disiplin, Ergenlik Dönemi ve Öğrencinin başarısında Veli Rolü


 

Velilerin katılımı: Özel anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi`nin eğitim sisteminde veliler, işin dışında değillerdir. Öğretmenler, velileri çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirir, yönlendirir ve gelişimlerinden haberdar eder. Çocuğunun eğitimine ve gelişimine duyarsız kalmaması için velilerle belli aralıklarla, belli konularda görüşmeler gerçekleştirilir. Velilerin mesleki başarılarından, öğrenci programlarında yararlanılır.

 

Öğretmene Yönelik Çalışmalar:

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen, bu birimin en önemli ayağıdır. Çünkü veliye ve öğrenciye rehberlik yapması gereken öğretmenin, gerek mesleki gerekse davranış anlamında donanımlı olması gerekir. Bu amaçla öğretmenlerimize belli aralıklarla belli konularda seminerler verilmekte onların eksiklikleri giderilmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak amacımız; bu dönemlerinde çocuklarımızın yanında öğretmenlerimizle işbirliği yaparak onlara yol gösterici olabilmektir. Problemleri oluşmadan önlemek bilinci ile öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerinde onları gözlemlemeyi, tanımayı ve desteklemeyi hedefliyoruz.

 

Kısacası, tüm öğrencilere yönelik olarak; sınıf çalışmaları, değerler eğitimi, öğrenci meclisi çalışmaları yapmakta, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler düzenlemekte, bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar hazırlamaktadır.

 

Lise öğrencilerimizin bireysel vizyonlarını oluşturmaları ve bu doğrultuda seçtikleri hedeflere ulaşmaları için bireysel yol haritaları belirlenmektedir. Belirlenen yol haritası doğrultusunda yapılan, bilgilendirme, yönlendirme, destekleme çalışmaları 4 yıla yayılan bir bütünsellik ve tamamlayıcılık içermektedir. 9. Sınıftan itibaren öğrencilerin hedeflediği meslekler, ilgi, yetenek, değer ve akademik durum değerlendirmeleri, uygulanan test teknik, envanter sonuçları, yapılan bireysel görüşmeler, öğrencinin ailesinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin öğrenci hakkındaki görüşleri toplanıp değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

 

`Öğrenci Odaklı Eğitim` anlayışının okulumuzda öğrencilerimizle ilişkili olduğu düşünülen her birey tarafından aynı algılanması ve ortak bir okul kültürünün oluşması sürecinde gerekli bulunan rehberlik çalışmaları hayata geçirilmektedir. Ekip olarak sadece soruna odaklı olmayan, gelişim dönemlerine uygun temel becerilerin kazandırılmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Çalışmalarımızda; insana ve karar verme hakkına saygı, gizlilik, gönüllülük ve süreklilik ilkeleri öncelikli sırada yer almaktadır.

Rehberlik